Освітня програма для 3-4 класів.

                                                                                                          «Затверджую»

                                                                          директор загальноосвітньої школи

                                                                  І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

                                                                                Тиврівський район Вінницької області

                                                                       _________________ Н.М. Патока

                                    12.06.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

Тиврівський район Вінницької області

на 2019/2020 навчальний рік

І ступеня (3-4 класи)

 

 

 

 

 

                                                     Погоджено

                                                                                     на засіданні педагогічної ради

                                                                            загальноосвітньої школи

                                                                                     І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

                                                                                      протокол від 12.06.2019 р. № 16

                                                                             Голова педагогічної ради

                                                                                            директор загальноосвітньої школи

                                                                                    І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

                                                                              ___________ Н.М. Патока

 

 

 

 

 

 

 

 

    Освітня програма загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Велика Вулига      І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (3-4 класи), наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

    Освітня програма початкової освіти загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  с. Велика Вулига (далі - освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

-         загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

-         очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України;

-         рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

   

    Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік:

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік

    Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

    Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

    Відповідно до умов навчання у загальноосвітній школи І-ІІ ступенів                с. Велика Вулига передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання.  

    Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, регіональні курси.

    На основі навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів                   с. Велика Вулига складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

    Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

    Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

    Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

    Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

    Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

    Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

    У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

    Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

    При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

    Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладами загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

    Варіативна складова навчальних планів використовується на:

-         запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (прикладна інформатика, історія рідного краю, російська мова, українознавство).

    Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

    Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

    Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музичне мистецтво, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

    Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

    Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

 

    Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

    Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

    Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової

середньої освіти.

 

    Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

    Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

Перелік освітніх галузей.

 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

·                                  Мови і літератури

·                                  Суспільствознавство

·                                  Мистецтво

·                                  Математика

·                                  Природознавство

·                                  Технології

·                                  Здоров’я і фізична культура

 

 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

    Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

    Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

    Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення

якості освіти.

 

    Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-       кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-       навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-       матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-       якість проведення навчальних занять;

-       моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-       завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-       оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-       контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-       моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-       створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

    Освітня програма початкової освіти загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Велика Вулига передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

    Реалізація освітньої програми початкової освіти загальноосвітньої школи    І-ІІ ступенів с. Велика Вулига забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:

-       здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;

-       досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

-       усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;

-       готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;

-       усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;

-       володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

 

Відповідно таблиці 1 до наказу Міністерства освіти і науки України

407 від 20.04.2018 р.

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7+1

7+1

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

22+3

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Індивідуальні та групові заняття

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25

 

 

 

 

 

 

 

Програмне забезпечення

 

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня

                                                 (для 3-4 класів)

 

Предмет

Назва програми (автор)

Клас

Видавництво

Рік видання

Гриф

Українська мова

1.

Українська мова.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ МОН від 29.05.2015 № 584

Літературне

читання

2.

Літературне

читання Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ МОН від 29.05.2015 № 584

Іноземна мова

3.

Іноземні мови

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ МОН від 29.05.2015 № 584

Математика

4.

Математика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ МОН від 29.05.2015 № 584

Інформатика

5.

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

3-4

Сайт МОН

 

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Природознавство

6.

Природознавство

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Суспільство-знавство

(Я у світі)

7.

Я у світі

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4 класи

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Музичне

мистецтво

8.

Музичне мистецтво

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Образотворче мистецтво

9.

Образотворче мистецтво

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Трудове

навчання

10.

Трудове

навчання Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Основи здоров’я

11.

Основи здоров’я Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584

Фізична культура

12.

Фізична культура Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

3-4

Сайт МОН

2016

Наказ  МОН від 29.05.2015 № 584