Освітня програма для 1-2 класу.

                                                                         «Затверджую»

                                                                          директор загальноосвітньої школи

                                                                  І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

                                                                                Тиврівський район Вінницької області

                                                                       _________________ Н.М. Патока

                                    12.06.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

Тиврівський район Вінницької області

на 2019/2020 навчальний рік

І ступеня (1-2 класи)

 

 

 

 

 

                                                     Погоджено

                                                                                     на засіданні педагогічної ради

                                                                            загальноосвітньої школи

                                                                                     І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

                                                                                      протокол від 12.06.2019 р. № 16

                                                                             Голова педагогічної ради

                                                                                            директор загальноосвітньої школи

                                                                                    І-ІІ ступенів с. Велика Вулига

                                                                              ___________ Н.М. Патока

 

 

 

 

 

 

 

 

    Освітня програма загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Велика Вулига І ступеня (початкова освіта) розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-2 класи), листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. № 1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».

    Освітня програма початкової освіти загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  с. Велика Вулига (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

 

    Освітня програма визначає:

-         загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за другою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Шияна Р.Б.);

-         очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;

-         рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

    Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.  

    

    Загальний обсяг навчального навантаження для учнів:

·        1-го класу закладів загальної середньої освіти складає 805  годин/навчальний рік;

·         2-го класу закладів загальної середньої освіти складає 875  годин/навчальний рік.

    Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

    Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

    У загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с. Велика Вулига передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курс за вибором.

    На основі навчального плану загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Велика Вулига складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

    Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Велика Вулига для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

    Мовно-літературна освітня галузь. Рідномовна освіта (українська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

    У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо».

    Іншомовна освіта (англійська мова) має на меті для загальної середньої освіти формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини.

Відповідно до мети іншомовної освіти та завдань у початковій школі, виокремлено такі змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія».

    Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

    Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними».

    До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

    Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича, інформатична, технологічна освітні галузі («Я досліджую світ») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

    Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

    Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування наукового мислення та культури дослідження; розвиток системних уявлень про цілісність та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки в довкіллі.

    Відповідно до зазначених мети і завдань, виокремлено такі змістові лінії: «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у рукотворному світі».

    Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування в учня/ учениці здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації, культурного й національного самовияву.

    Зміст технологічної освітньої галузі в початкових класах структурується за такими змістовими лініями: «Технічна творчість і техніка», «Світ технологій», «Світ ремесел», «Побут».

    Метою соціальної та здоровязбережувальної освітньої галузі для загальної середньої освіти є становлення самостійності учня / учениці, його / її соціальної залученості та активності через формування здорового способу життя, розвиток підприємливості, здатності до співпраці в різних середовищах, впевненості в собі та доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку.

    Зміст соціальної та здоровязбережувальної освітньої галузі структуровано за трьома змістовими лініями: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут».

    Метою громадянської та історичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є створення умов для формування в учня / учениці початкової школи власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами.

    Для формування ідентичності та громадянської компетентності учнів програма пропонує опановувати потрібні для цього знання і вміння, виробляти навички громадянської поведінки та виховувати громадянські чесноти в межах таких змістових ліній: «Я – Людина», «Я серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева громади», «Ми – громадяни України. Ми – європейці».

    Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету формування в учня/ учениці здатності до вирішення проблем із використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та відповідальна діяльність в інформаційному суспільстві.

    Реалізація поставленої мети та завдань у початковій школі відбувається за змістовими лініями: «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)», «Моя цифрова творчість», «Комунікація та співпраця», «Я і цифрові пристрої», «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

    Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

    Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють рамкову модель досягнення загальних цілей мистецької освітньої галузі.

    Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

    Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

    Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Базова рухова активність», «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)», «Турбота про стан здоров’я та безпеку».

    У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за № 229/6517).

    Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

    При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-му класі – 40 хвилин.

    Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

    Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

    Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

    Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

    Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

    Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 

 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

 

    Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

    Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття

базової середньої освіти.

 

    Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

    Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

    Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

    Основними формами організації освітнього процесу є:

-         різні типи уроку,

-         екскурсії,

-         віртуальні подорожі,

-         спектаклі,

-         квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

    Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

    Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

    Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

    Навчальні досягнення здобувачів у 1- класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

    Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

 

 

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення

якості освіти.

 

    Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-       кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-       навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-       матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-       якість проведення навчальних занять;

-       моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-       завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-       оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-       контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-       моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-       створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

    Освітня програма початкової освіти загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Велика Вулига передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

    Реалізація освітньої програми початкової освіти загальноосвітньої школи    І-ІІ ступенів с. Велика Вулига забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

Навчальний план для початкової школи

 з навчанням українською мовою

відповідно НУШ-2 додатка 1 до наказу № 268 від 21.03.2018 р.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Українська мова

5

5

Іноземна мова

2

3

Математика

3

3

Я досліджую світ*

7

8

Мистецтво**

2

2

Фізична культура***

3

3

Усього

20+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Індивідуальні заняття

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

·         мовно-літературна — 2

·         математична — 1

·         природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична — разом 5.

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховують під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмне забезпечення

 

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня

(для 1-2 класів)

 

Предмет

Назва програми (автор)

Клас

Видавництво

Рік

вида

ння

Гриф

Українська мова

(реалізується в рамках освітньої програми «Навчання грамоти) під керівництвом

Савченка О.Я.

1

Типова освітня програма для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Англійська мова

2

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом  Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Математика

3

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом  Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Я досліджую світ

4

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом  Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Технології

5

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом  Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Мистецтво

6

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом  Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Фізична культура

7

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом  Шияна Р.Б.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268